Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden BFC CCMM

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod van BFC Compassionate Care & Mindful Medicine (BFC CCMM | BFC Mindfulness & Compassie): ook op lezingen, voordrachten en workshops, waarvoor één van onze docenten wordt ingehuurd.

Aanmelding

 • Aanmelding voor een training, cursus of workshop vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden. Uw inschrijving wordt definitief gemaakt door de automatische bevestingse-mail die u meteen na inschrijving van BFC CCMM ontvangt, waarin staat dat u bent ingeschreven voor de betreffende training.
 • De inschrijving voor het trainingsaanbod van de Internationale Compassie Community voor Mensen in de Zorg is definitief wanneer u lid bent geworden van dit leerplatform via directe online betaling en via een automatische reply hiervan per e-mail een bevestiging van heeft ontvangen.
 • Wanneer één van onze docenten wordt ingehuurd, geldt de bevestigingse-mail als definitieve bevestiging van de opdracht.

Betalingsvoorwaarden

 • De betaling van ons aanbod – in uitzondering van het lidmaatschap van de Internationale Compassie Community– kunt u voldoen wanneer u een factuur van ons heeft ontvangen. De factuur wordt in de regel per e-mail u toe gezonden. Voor het lidmaatschap van het lesaanbod van de Internationale Compassie Community (ICC) betaalt direct online bij inschrijving, waarna u spoedig per e-mail een factuur ontvangt. Hierop zijn dus andere betalingsvoorwaarden van toepassing.
 • De factuur van het aanbod – anders dan van de ICC- wordt verzonden vanuit BFC Mindfulness & Compassie. U zult dan ook op de factuur zowel het logo van BFC CCMM zien als het KvK van BFC Mindfulness & Compassie.
 • De betaling van ons aanbod – in uitzondering van het lidmaatschap van de Internationale Compassie Community– kunt u voldoen wanneer u een factuur van ons heeft ontvangen. De factuur wordt in de regel per e-mail u toe gezonden. Voor het lidmaatschap van het lesaanbod van de Internationale Compassie Community betaalt direct online bij inschrijving, waarna u spoedig per e-mail een factuur ontvangt.
 • Ten allen tijde dient het gefactureerde bedrag vóór aanvang van de training door BFC CCMM ontvangen te zijn. Behalve wanneer u zich pas op de (eerste) trainingsdag als deelnemer heeft aangemeld; dan dient u per ommegaande het factuurbedrag te voldoen.
 • Wanneer u wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan bij ons bekend is (bijvoorbeeld van uw werkgever), vragen wij u dat aan te geven bij de inschrijving.

Annulering

In geval u uw inschrijving voor een training wilt annuleren, dient u rekening te houden met de volgende annuleringskosten:

 • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.
 • Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
 • Nadat de wettelijke bedenktijd van 14 dagen is verlopen is verlopen kunt u de overeenkomst uitsluitend ontbinden als u 10% van het verschuldigde bedrag heeft voldaan.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken vóór aanvang van de training wordt 50% van het verschuldigde bedrag aan u in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de training bent u het gehele bedrag verschuldigd.
 • Annulering dient schriftelijk te geschieden: per post (Laan van Niftarlake 123, 3612 BR Tienhoven) of per mail (info@ccmm.care / info@bfcmind.nl).
 • Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd.
 • Ook indien u binnen de gestelde termijnen ervoor kiest het programma waar u zich voor in heeft geschreven op een later moment te volgen, zijn de bovengenoemde annuleringsvoorwaarden van kracht.
 • Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen.
 • In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene  omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht  worden tot een passende oplossing te komen.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training of bij onvoldoende leden voor de Internationale Compassie Community, behoudt BFC CCMM zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip c.q.. de training te annuleren.  In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.

Vertrouwelijkheid

 • Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen aan BFC CCMM wordt verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door BFC CCMM zal nooit haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de deelnemer.

Auteursrecht en eigendom

 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training en bijbehorende materialen toe aan degene bij wie het intellectuele eigendom ligt binnen BFC CCMM. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze persoon mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.
 • Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.

Klachten

Aansprakelijkheid

 • BFC CCMM kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.