Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden BFC CCMM

 

A. Definities

 

1. Opdrachtnemer: BFC Compassionate Care & Mindful Medicine (BFC CCMM | BFC Mindfulness & Compassie (Laan van Niftarlake 123, 3612BR Tienhoven, KvK 65681487)
2. Opdrachtgever: De meerderjarige en handelingsbekwame particuliere of zakelijke afnemer van de diensten van opdrachtnemer. Onder zakelijke afnemer worden ook vakgroepen, organisaties en andere niet-natuurlijke personen geschaard.
3. Deelnemer: De persoon die namens of op verzoek van zijn of haar opdrachtgever deelneemt aan het aanbod van opdrachtnemer.
4. Lidmaatschap: Jaarabonnement met een vrijwillige betalingsbijdrage naar keuze, waarbij het aangaan hiervan de mogelijkheid ontstaat voor opdrachtgever om zich in te schrijven voor het aanbod van opdrachtnemer.
5. Training, incompany scholing, lezing, workshop, supervisie of coaching zonder verblijf: Eenmalige of meermalige sessie uit het aanbod van opdrachtnemer met als doel het verstevigen van persoonlijke veerkracht, persoonlijk leiderschap, bewustzijn, compassievol leiderschap, teamwerk, werkplezier, patiëntenzorg en patiëntveiligheid. Dit aanbod is gericht op zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers waaronder teams, vakgroepen en organisaties.
6. Meerdaagse training, incompany scholing, workshop of coaching met verblijf. Een meerdaagse sessie bestaande uit de diensten van opdrachtnemer met als doel het verstevigen van persoonlijke veerkracht, persoonlijk leiderschap, bewustzijn, compassievol leiderschap, teamwerk, werkplezier, patiëntenzorg en patiëntveiligheid op locatie inclusief overnachting(en). Het aanbod van opdrachtnemer is specifiek en enkel gericht op persoonlijke en werk gerelateerde ontwikkeling.

 

B. Toepasselijkheid

 

I) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het complete huidige en toekomstige aanbod van opdrachtnemer zoals omschreven in artikel A.4. tot en met A.6., waaronder eveneens lezingen, voordrachten en workshops, waarvoor docenten, trainers of coaches door opdrachtnemer worden ingehuurd.

II) De opdrachtgever verklaart akkoord te zijn met de algemene voorwaarden door deze aan te vinken op het digitale inschrijfformulier. Op het betreffende inschrijfformulier staat een directe hyperlink (https://ccmm.care/algemene-voorwaarden/) naar deze algemene voorwaarden.

III) De algemene voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving op ieder moment door opdrachtnemer worden gewijzigd wanneer opdrachtnemer dit noodzakelijk acht.

IV) De gewijzigde voorwaarden zijn direct van kracht na publicatie hiervan. Alle voorgaande algemene voorwaarden, met uitzondering van de op dat moment lopende overeenkomsten en gekochte producten, komen dan automatisch te vervallen. De meest recent gepubliceerde algemene voorwaarden gelden ook voor vervolgopdrachten, al dan niet aansluitend op bestaande overeenkomsten. Indien de rechtsgeldigheid van één van de algemene voorwaarden wordt aangetast, laat dit de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet.

 

C. Intellectuele eigendomsrechten

 

I) Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komen de intellectuele eigendomsrechten op de training en bijbehorende materialen toe aan degene bij wie het intellectuele eigendom ligt binnen BFC CCMM. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gerechtigde mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld, ten behoeve van derden worden gebruikt, of openbaar worden gemaakt.

II) Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, mogen door opdrachtgever en/of deelnemer ten behoeve van opdracht uitsluitend voor eigen gebruik dienen.

III) Opdrachtgever is verplicht om gehoor te geven aan het verzoek van opdrachtnemer om intellectuele eigendomsrechten terug te geven of om openbaarmaking en/of verspreiding hiervan te staken. Indien opdrachtgever geen gehoor geeft aan een dergelijk verzoek, is opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 5.000,- verschuldigd en daarnaast de daadwerkelijk geleden schade aan de zijde van opdrachtnemer.

 

D. Het aanbod, aanvaarding en opzegging

 

1. Lidmaatschap International Compassion Community

 

I) Het lidmaatschap wordt aangegaan door het invullen en het versturen van het inschrijvingsformulier. Met het versturen van het compleet ingevulde inschrijvingsformulier is deelnemer akkoord met de daarin opgenomen afspraken en de algemene voorwaarden. Na de bevestiging van ontvangst van opdrachtnemer, verkrijgt opdrachtgever per direct het lidmaatschap.

II) Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één jaar.

III) Het lidmaatschap kan tussentijds worden opgezegd. In geval van tussentijdse opzegging kan geen betaling worden gerestitueerd vanwege het karakter van de dienstverlening.

IV) Aan het einde van het lidmaatschapsjaar vervalt het lidmaatschap automatisch en van rechtswege. Opdrachtgever kan daarna opnieuw een lidmaatschap aangaan en daarbij opnieuw kiezen om al dan niet een vrijwillige bijdrage te betalen.

V) De vrijwillige lidmaatschapsbijdrage wordt vooraf betaald per bankoverschrijving aan opdrachtnemer. De betaling van het gekozen bedrag is definitief.

VI) Aan het dienstenaanbod van opdrachtnemer voor leden kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Het aanbod onder het lidmaatschap van opdrachtnemer is vrijblijvend, variërend, mede afhankelijk van de beschikbaarheid en bereidheid van de aanbieders.

VII) Opdrachtgever kan binnen veertien dagen na ontvangstbevestiging van het sluiten van het lidmaatschap kosteloos en zonder opgaaf van redenen herroepen.

VIII) Behoudens het recht op herroeping binnen veertien dagen, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op een gehele of gedeeltelijke restitutie. Het betaalde bedrag is als vrijwillig bijdrage door opdrachtgever gekozen en vanwege dit karakter definitief en onomkeerbaar.

IX) Opdrachtgever dient bij betwisting omtrent de herroeping aan te tonen dat hij of zij tijdig de overeenkomst heeft herroepen.
X) Na herroeping door opdrachtgever zal opdrachtnemer het aanbetaalde bedrag binnen veertien dagen terugstorten op het bekende rekeningnummer.

 

2. Scholing, training of workshop voor particulieren (een- of meerdaags zonder verblijf)

 

I) Aanmelding voor scholing, cursus of workshop vindt plaats door het digitale inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden. De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de inschrijving door opdrachtnemer. Aanmelding en bevestiging kunnen eveneens geschieden per e-mail.

II) Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de overeengekomen opdracht aan te brengen ten aanzien van de inhoud, de prijs, de locatie of datum van de opdracht.

III) In geval van een tussentijdse prijsverhoging boven de 8% van het factuurbedrag is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst kosteloos te beëindigen indien opdrachtgever deze prijsverhoging niet aanvaard.

IV) Het staat opdrachtnemer vrij om naar eigen inzicht docenten in te schakelen ter uitvoering van de opdracht.

V) Opdrachtnemer informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk over relevante wijzigingen in de opdracht.

VI) Opdrachtnemer voert de opdracht conform de eisen van een goed en zorgvuldig opdrachtnemer uit.

VII) Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst binnen veertien dagen na het digitaal sluiten kosteloos te ontbinden zonder opgave van redenen.

VIII) De overeenkomst kan niet door opdrachtgever worden herroepen wanneer hij of zij expliciet heeft ingestemd met het ontvangen van lesmateriaal binnen de herroepingstermijn en daarmee heeft afgezien van zijn of haar herroepingsrecht.

IX) Opdrachtgever kan – indien het herroepingsrecht niet van toepassing is of indien deze is verstreken- de opdracht eenzijdig annuleren tegen betaling van de onkosten en het redelijk verschuldigd loon die gemaakt zijn door opdrachtnemer. Deze kosten bestaan uit:

– 10% van de totale opdrachtsom tot vier kalenderweken voor aanvang van de opdracht;
– 50% van de totale opdrachtsom bij annulering tussen vier tot drie kalenderweken voor aanvang van de opdracht;
– 75% van de totale opdrachtsom bij annulering tussen drie en twee kalenderweken voor aanvang van de opdracht.
– 90% van de totale opdrachtsom bij annulering binnen twee kalenderweken voor aanvang van de opdracht.

X) Opdrachtgever dient de annulering schriftelijk kenbaar te maken of schriftelijk te bevestigen. Dit is mogelijk per post aan het adres Laan van Niftarlake 123, 3612 BR Tienhoven of per e-mail aan office@ccmm.care of office@bfcmind.nl .

XI) Opdrachtgever mag zonder extra kosten een vervangende, binnen de doelgroep vallende deelnemer inzetten indien hij/zij zelf verhinderd is. Beide partijen worden daarmee hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van de betalingsverplichting.

XII) De opdracht kan niet worden verplaatst op verzoek van een individuele deelnemer c.q. opdrachtgever. Weigering van deelname aan het opgegeven aanbod door opdrachtgever wordt gelijkgesteld met een annulering op initiatief van opdrachtgever.

XIII) In geval van afwezigheid van de opdrachtgever door aantoonbare onvoorziene omstandigheden in de risicosfeer van opdrachtgever of vanwege overmacht, krijgt opdrachtgever de mogelijkheid om een gelijksoortige sessie te volgen tegen aanvullende betaling van enkel de kostprijs of de keuze om tot 50% van het factuurbedrag als onkostenvergoeding aan opdrachtnemer te betalen wegens definitieve annulering.

XIV) Onder overmacht dient te worden verstaan: ziekte, bewegingsbeperkende overheidsmaatregelen, natuurrampen, stakingen, brand of aanslagen waardoor onverminderde nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd.

XV) Het bovenstaande aanbod in geval van onvoorziene omstandigheden en overmacht geldt enkel indien opdrachtgever voortijdig zijn afwezigheid met opgaaf van redenen heeft gemeld of indien opdrachtgever dit naderhand kan onderbouwen. In alle andere gevallen wordt de afwezigheid van opdrachtgever gelijkgesteld met een eenzijdige annulering.

XVI) Opdrachtnemer is gerechtigd om de opdracht in zijn geheel te annuleren in de volgende gevallen:

– De inschrijvingsgrens van 80% wordt niet gehaald;
– De docent is verhinderd en er kan geen vervanging worden gevonden;
– Een ingetreden onvoorzienbare omstandigheid of overmachtssituatie waaronder een epidemie, brand, storm, overheidsmaatregel of andere overmachtssituatie waardoor geen gebruik van de docent, de locatie of hulpmiddelen gemaakt kan worden;
– Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of indien surseance van betaling dan wel schuldsanering is aangevraagd.

XVII) Opdrachtnemer is gerechtigd om individuele opdrachtgevers van deelname (tussentijds) uit te sluiten in de volgende gevallen:

– In de bijzondere situatie dat een deelnemer c.q. opdrachtgever zich niet aan de sociaal gebruikelijke gedragsregels houdt en daarmee ondanks herhaalde waarschuwing de uitvoering van de opdracht ernstig verstoort;
– De verhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is zodanig verstoord dat een voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet van partijen kan worden gevergd;
– De opdrachtgever heeft voor aanvang van de dienst niet het verschuldigde factuurbedrag betaald;
– Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling dan wel schuldsanering wordt aangevraagd.

XVIII) In geval opdrachtnemer de opdracht in zijn geheel opzegt, biedt opdrachtnemer het eerstvolgende gelijkwaardige alternatief aan ter vervanging zonder extra kosten in rekening te brengen. Indien opdrachtnemer geen redelijk alternatief kan aanbieden, wordt de opdrachtsom naar rato van voortgang terugbetaald aan opdrachtgever binnen veertien kalenderdagen.

XIX) Indien opdrachtnemer de opdracht ten aanzien van een specifieke opdrachtgever c.q. deelnemer opzegt vanwege de opgesomde redenen die in de risicosfeer van opdrachtgever liggen, kan opdrachtgever geen aanspraken op restitutie of nakoming maken.

XX) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van opdrachtgever ten gevolge van opzegging door opdrachtnemer, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

 

3. Scholing, training of workshop voor zakelijke opdrachtgevers (een- of meerdaags zonder verblijf)

 

I) Aanmelding voor een scholing, cursus of workshop vindt plaats door het digitale inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden. De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de inschrijving door opdrachtnemer.

II) Voor zakelijke opdrachtgevers, waaronder vakgroepen en organisaties, is er geen ontbinding op grond van het herroepingsrecht mogelijk.

III) Het staat opdrachtnemer vrij om naar eigen inzicht docenten in te schakelen ter uitvoering van de opdracht.

IV) Opdrachtnemer informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk over relevante wijzigingen in de opdracht.

V) Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de overeengekomen opdracht aan te brengen ten aanzien van de inhoud, de prijs, de locatie of datum van de opdracht.

VI) Opdrachtgever is niet gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen in geval van tussentijdse wijzigingen, tenzij een ongewijzigde voortzetting in redelijkheid niet van opdrachtgever kan worden gevergd.

VII) In aanvulling op het vijfde en zesde lid van dit artikel, indien van een tussentijdse prijsverhoging meer dan 10% van het totaalbedrag omvat, is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst kosteloos te beëindigen indien opdrachtgever deze niet aanvaard.

VIII) Voor diensten die voor de duur van langer dan één jaar zijn afgesloten, is opdrachtnemer gerechtigd om jaarlijks de prijzen te wijzigen met inachtneming van de bovenstaande bepalingen.

IX) In geval van voortijdse of tussentijdse opzegging door opdrachtgever is opdrachtgever in beginsel 100% van het factuurbedrag verschuldigd.

X) In geval van afmelding door de opdrachtgever vanwege aantoonbare onvoorziene omstandigheden in de risicosfeer van opdrachtgever of vanwege overmacht, krijgt opdrachtgever de mogelijkheid om in overleg met opdrachtnemer de sessie te verplaatsen tegen aanvullende betaling van enkel de kostprijs of de keuze om tot 50% van het factuurbedrag als onkostenvergoeding aan opdrachtnemer te betalen voor definitieve annulering.

XI) Onder overmacht dient te worden verstaan: ziekte, bewegingsbeperkende overheidsmaatregelen, natuurrampen, stakingen, brand of aanslagen waardoor onverminderde nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd.

XII) Het bovenstaande aanbod in geval van onvoorziene omstandigheden en overmacht geldt enkel indien opdrachtgever voortijdig zijn afwezigheid met opgaaf van redenen heeft gemeld of indien opdrachtgever dit naderhand kan onderbouwen. In alle andere gevallen wordt de afwezigheid van opdrachtgever gelijkgesteld met een eenzijdige annulering.

XIII) Opdrachtnemer is gerechtigd om de opdracht in zijn geheel te annuleren in de volgende gevallen:

– De inschrijvingsgrens van 80% wordt niet gehaald;
– De docent is verhinderd en er kan geen vervanging worden gevonden;
– Een ingetreden onvoorziene omstandigheid waaronder een epidemie, brand, storm, overheidsmaatregel of andere overmachtssituatie waardoor geen gebruik van de docent, de locatie of hulpmiddelen gemaakt kan worden;
– Indien opdrachtgever het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig heeft voldaan;
– Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of indien surseance van betaling dan wel schuldsanering is aangevraagd.

XII) Opdrachtnemer is gerechtigd om individuele deelnemers c.q. opdrachtgevers van deelname (tussentijds) uit te sluiten in de volgende gevallen:

– In de bijzondere situatie dat een deelnemer c.q. opdrachtgever zich niet aan de sociaal gebruikelijke gedragsregels houdt en daarmee ondanks herhaalde waarschuwing de uitvoering van de opdracht ernstig verstoort;
– De verhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is zodanig verstoord dat een voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet van partijen kan worden gevergd;
– Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling dan wel schuldsanering wordt aangevraagd.

XIII) In geval opdrachtnemer de opdracht in zijn geheel opzegt, biedt opdrachtnemer het eerstvolgende gelijkwaardige alternatief aan ter vervanging zonder extra kosten in rekening te brengen. Indien opdrachtnemer geen redelijk alternatief kan aanbieden, wordt de opdrachtsom naar rato van voortgang terugbetaald aan opdrachtgever binnen veertien kalenderdagen.

XIV) Indien opdrachtnemer de opdracht ten aanzien van een individuele opdrachtgever c.q. deelnemer opzegt vanwege de opgesomde redenen die in de risicosfeer van opdrachtgever liggen, kan opdrachtgever geen aanspraken op restitutie of nakoming maken en blijft het gehele factuurbedrag verschuldigd.

XV) Opdrachtgever mag, in geval van verhindering van een deelnemer, een binnen de doelgroep vallende vervanger inzetten. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de nakoming van de betalingsverplichting.

XIV) Opdrachtnemer voert de opdracht conform de eisen van een goed en zorgvuldig opdrachtnemer uit.

XV) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van opdrachtgever ten gevolge van opzegging door opdrachtnemer behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

 

4. Scholing, training of workshop (meerdaags met verblijf)

 

I) Om een meerdaagse training met verblijf te volgen kan opdrachtgever zich aanmelden via de website voor het beschikbaar gestelde aanbod. De opdrachtnemer stuurt een opdrachtbevestiging na sluiting van de overeenkomst. Het versturen van het ingevulde inschrijvingsformulier door opdrachtgever geldt als een aanvaarding van het vrijblijvende aanbod.

II) De meerdaagse training betreft een vrijblijvend aanbod en kan na aanvaarding door opdrachtnemer worden gewijzigd of worden herroepen tot 24 uur na het aangaan van de overeenkomst met opgaaf van redenen. Tijdens weekend- en feestdagen vangt deze termijn voor opdrachtnemer aan op de eerstvolgende werkdag.

III) Een meerdaagse training kan na het aangaan van de overeenkomst tot 48 uur na het aangaan kosteloos door opdrachtgever worden geannuleerd zowel schriftelijke als per e-mail, tenzij de overeenkomst binnen 28 kalenderdagen voor aanvang hiervan wordt gesloten.

IV) Op het meerdaagse aanbod met verblijf is geen herroepingsrecht van toepassing. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, kan opdrachtnemer de volgende kostenvergoeding in rekening brengen:

– Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de aanvangsdatum; de onkosten zijnde niet meer dan 35% van de totale som;
– Bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de aanvangsdatum: 35% van de totale som;
– Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de aanvangsdatum: 40% van de totale som;
– Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de aanvangsdatum: 50% van de totale som;
– Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de aanvangsdatum 75% van de totale som;
– Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de aanvangsdatum: 90% van de totale som;
– Bij annulering op de aanvangsdatum of later: 100% van de totale som.

V) De opdrachtgever dient zich te verzekeren voor persoonlijke risico’s in geval van annulering middels een reis- en/of annuleringsverzekering.

VI) Opdrachtnemer verstrekt de opdrachtgever alle relevante informatie ten aanzien van het verblijf en de activiteiten.

VII) Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bezitten van de juiste bescheiden en documentaties, waaronder een geldig legitimatiedocument en vervoer van en naar de locaties.

VIII) Opdrachtgever dient relevante fysieke of geestelijke bijzonderheden te vermelden aan opdrachtnemer voor zover deze van invloed kunnen zijn voor de uitvoering van het meerdaagse aanbod .

IX) Opdrachtnemer kan de overeenkomst opzeggen wanneer het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald tot uiterlijk zeven dagen voor vertrek.

X) Opdrachtnemer kan eenzijdig wijzigingen in de overeenkomst aanbrengen. Deze wijzigingen worden tijdig kenbaar gemaakt aan opdrachtgever. In geval van ingrijpende wijzigingen heeft opdrachtgever het recht op de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

XI) Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de inhoud van het programma te wijzigen, mits een gelijkwaardig alternatief kan worden geboden aan opdrachtgever.

XII) Opdrachtnemer kan tot twintig dagen voor de aanvangsdatum een prijsverhoging van maximaal 8% doorvoeren, maar enkel in geval van:

– tussentijdse belastingverhogingen;
– verhoogde energie- of brandstofkosten;
– verhoging van vergoedingen voor inbegrepen kosten van derden.

XIII) Indien opdrachtgever het meerdaagse aanbod met verblijf voor meerdere jaren heeft afgesloten, is opdrachtnemer gerechtigd om:

a) de prijs jaarlijks te indexeren conform de CBS CPI-indexering ten aanzien van particuliere opdrachtgevers;
b) de prijs jaarlijks met 10% of meer te verhogen ten aanzien van zakelijke opdrachtgevers. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, mag de zakelijke opdrachtgever de opdracht kosteloos opzeggen.

XIV) Indien de particuliere opdrachtgever de kostenverhogingen niet aanvaardt en geen alternatief wenst, kan opdrachtgever de overeenkomst in dat geval kosteloos opzeggen.

XV) Opdrachtgever mag bij verhindering om een vervanger binnen dezelfde doelgroep verzoeken mits opdrachtgever en vervanger beiden hoofdelijk verantwoordelijk worden voor de totale som en moet dit verzoek uiterlijk zeven dagen voor vertrek hebben ingediend.

XVI) Indien zich op de bestemming onvoorziene en buitengewone omstandigheden voordoen die van aanzienlijke invloed zijn op de uitvoerbaarheid van de overeenkomst, mogen beide partijen de overeenkomst voor aanvang kosteloos annuleren.

 

E. Betalingsvoorwaarden

 

 

1. Scholing, training of workshop (eendaagse of meerdaagse sessies zonder verblijf)

 

I) Opdrachtgever dient bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag te voldoen, tenzij partijen uitdrukkelijk een afwijkende betalingsafspraak maken.

II) De restantbetaling voor de aangeboden diensten – met uitzondering van het lidmaatschap van de Internationale Compassie Community– dient opdrachtgever te voldoen binnen veertien dagen na ontvangst van een factuur. De factuur wordt in de regel per e-mail toegezonden.

III) Indien opdrachtgever niet heeft betaald binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur, ontvangt opdrachtgever een betalingsherinnering van opdrachtnemer met een laatste betalingstermijn van veertien dagen. Wanneer opdrachtgever niet binnen deze opgetelde termijn van 28 kalenderdagen heeft betaald, raakt hij of zij automatisch in verzuim en zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

IV) Opdrachtnemer schort haar verplichtingen, waaronder de toegang tot het lesmateriaal en de toegang tot de digitale omgeving op totdat opdrachtgever het verschuldigde factuurbedrag heeft voldaan.

V) In afwijking van het tweede en derde artikel dient te allen tijde het gefactureerde bedrag vóór aanvang van de dienst door opdrachtnemer te zijn ontvangen, behoudens de situatie dat opdrachtgever zich pas op de (eerste) dag van de aangevangen sessie als deelnemer heeft aangemeld; dan dient deze per ommegaande het factuurbedrag te voldoen.

VI) Indien het factuurbedrag niet is betaald voor de aanvang van de opdracht, wordt de situatie gelijkgesteld met een annulering door de opdrachtgever en is het volledige factuurbedrag verschuldigd en direct opeisbaar.

 

2. Scholing, training of workshop (meerdaags inclusief verblijf)

 

I) Voor het meerdaagse aanbod met verblijf dient opdrachtgever direct een aanbetaling te doen van 50% van het totaalbedrag, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat partijen een afwijkende betalingsafspraak maken.

II) In geval er geen afwijkende betalingsafspraak is overeengekomen, dient opdrachtgever het restantbedrag uiterlijk dertig kalenderdagen voor aanvang van de opdracht te hebben voldaan.
III) Indien opdrachtgever niet binnen de hierboven gestelde of overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij of zij van rechtswege in verzuim.

IV) Opdrachtgever krijgt ondanks het verzuim nog een sommatie met een betalingstermijn van veertien kalenderdagen om het restantfactuurbedrag te voldoen. Wanneer opdrachtgever ook niet heeft betaald binnen de veertiendagentermijn, wordt opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd in de volgende percentages:

– 15% over de eerste € 2.500,- met een minimum van € 40,- ;
– 10% over het bedrag tussen € 2.500,- en € 5.000,-;
– 5% over het bedrag tussen € 5.000,- en € 10.000,- ;
– 1% over bedragen boven de € 10.000,-.

V) Indien opdrachtgever niet heeft betaald binnen de geboden veertiendagentermijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn opgezegd door opdrachtgever en is opdrachtgever het gehele factuurbedrag verschuldigd en is opdrachtgever tevens zijn aanspraken op terugbetaling en nakoming verloren.

 

3.Lidmaatschap ICC

 

I) Voor het lidmaatschap van het lesaanbod van de Internationale Compassie Community (ICC) betaalt opdrachtgever direct online bij inschrijving, waarna opdrachtgever automatisch per e-mail een factuur met bevestiging ontvangt.

II) De factuur dient in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst te worden voldaan met inachtneming van hetgeen in artikel 2.3 tot en met 2.5 is bepaald.

III) De factuur van het aanbod – anders dan van de ICC- wordt verzonden vanuit BFC Mindfulness & Compassie. Op de factuur staat zowel het logo van BFC CCMM als het KvK-nummer van BFC Mindfulness & Compassie.

IV) Wanneer opdrachtgever wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan bij opdrachtnemer bekend is (bijvoorbeeld van de werkgever), dan dient opdrachtgever dit aan te geven op het inschrijfformulier.

 

F. Vertrouwelijkheid

 

I) Alle persoonlijke informatie die door opdrachtgevers aan opdrachtnemer wordt verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door opdrachtnemer behandeld. Opdrachtnemer zal nooit haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de opdrachtgevers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de opdrachtgever.

II) Zie voor het volledige privacybeleid: https://ccmm.care/privacyverklaring/

 

G. Klachten en geschillen

 

I) Op alle Klachten is de klachtenregeling BFC van toepassing. Deze regeling is raadpleegbaar op klachtenregeling:https://ccmm.care/klachtenregeling-bfc/

II) Klachten dienen eerst aan opdrachtnemer te worden voorgelegd volgens de klachtenprocedure van opdrachtnemer.

III) Opdrachtnemer handelt klachten zorgvuldig en naar beste kunnen af binnen de daartoe gestelde termijn en wijze volgend uit de klachtenregeling.

IV) Indien partijen niet onderling tot een oplossing komen, wordt VMBN (Vereniging voor Mindfulness Based trainers Nederland) aangewezen als klachteninstantie voor een bindend advies in geval van klachten betreffende meditatie, mindfulness en compassietrainingen.

V) Geschillen dienen eveneens conform de klachtenregeling eerst te worden voorgelegd aan opdrachtnemer.

VI) Indien partijen niet tot een minnelijke oplossing komen in geval van een geschil of een klacht waarvoor VMBN niet voor bevoegd is om deze in behandeling te nemen, is uitsluitend de Nederlandse overheidsrechter bevoegd met inachtneming van de wettelijke competentieregels.

VII) Op alle klachten en geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

 

H. Aansprakelijkheid

 

I) Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting om het aanbod naar beste inzicht en kunnen uit te (laten) voeren. Opdrachtnemer biedt geenszins garanties ten aanzien van de beoogde of gewenste uitkomst van opdrachtgever.

II) In geval van onvrede of klachten gedurende de uitvoering van de meerdaagse training met verblijf, dient opdrachtgever dit onverwijld te melden en tracht opdrachtnemer een oplossing terplekke te verzorgen.

III) Indien opdrachtgever niet tijdig klaagt en opdrachtnemer niet de kans krijgt om de klachten te verhelpen, vervalt het recht op schadevergoeding van opdrachtgever.

IV) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de opdrachtgever, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer.

V) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die door derden wordt veroorzaakt.

VI) Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor de schade van opdrachtgever, is opdrachtnemer slechts gehouden tot een maximale schadevergoeding van tweemaal het overeengekomen factuurbedrag of tot de maximale schadevergoeding die door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt toegekend.

VII) Opdrachtgever heeft de verantwoordelijkheid om de juiste informatie te verstrekken indien dit nodig blijkt om de geschiktheid van het aanbod van opdrachtnemer te beoordelen. Wanneer opdrachtgever niet de juiste of gevraagde informatie aanlevert, komt het voor eigen risico indien het aanbod nadien niet passend blijkt te zijn.

 

Tienhoven, versie februari 2024 | Algemene Voorwaarden BFC CCMM in PDF:2024_ALGEMENE VOORWAARDEN BFC CCMM def huisstijl BFC