Do no harm

English below

Do no Harm’, de belangrijkste richtlijn voor dokters. Een open deur zou je zeggen, maar tegelijkertijd een eindeloos veld dat hiermee te verkennen valt. Want wat betekent het werkelijk om geen schade toe te brengen? Hoe bepaal jij dat voor je zelf? Kan je dan nog wel risico’s nemen in jouw werk en hoe neem je die ter overweging? Want geen risico, geen innovatie. En in welke relatie vind jij het eenvoudiger om te handelen naar do no harm; in relatie tot je patiënt, in relatie tot je collega of in relatie tot jezelf?

Do no harm is onlosmakelijk verbonden met ethisch bewustzijn, met persoonlijke waarden en vraagt om doorgaande zelfreflectie, inzicht, wijsheid en kunde. Do no harm vergt moed en onverschrokkenheid ingebed in zorgvuldigheid, nederigheid en voorzichtigheid. Do no harm begint met bewustzijn, presentie en compassie, zodat je jezelf en je collega’s ook toestaat fouten te maken, zodat er geleerd en ontwikkeld kan worden.

Iemand vroeg ooit aan de Dalai Lama na de inval van de VS in Irak: “Was dat een goede of een slechte actie?” en hij antwoorde: “Stel me die vraag nog maar eens over 100 jaar”.

Feit is dat we nooit 100% kunnen inschatten of we met ons handelen geen schade toebrengen omdat we nooit alle gevolgen kunnen overzien. We kunnen wel onszelf en elkaar uitdagen om bovengenoemde kwaliteiten die nodig zijn om zo weinig mogelijk schade toe te brengen te ontwikkelen.

‘Do no Harm’, the most important guideline for doctors. An open door you might say, but at the same time an endless field that can be explored. What does it really mean to do no harm? How do you determine that for yourself? Can you still take risks in your work as a doctor and how do you take them into consideration? Because no risk, no innovation. And in which relationship do you find it easier to act according to do no harm; in relation to your patient, in relation to your colleague or in relation to yourself?

Do no harm is inextricably linked to ethical awareness, personal values ​​and requires ongoing self-reflection, insight, wisdom and skill. Do no harm requires courage and fearlessness embedded in care, humility and prudence. Do no harm starts with awareness, presence and compassion, so that you also allow yourself and your colleagues to make mistakes and that learning and development can take place.

Someone once asked the Dalai Lama after the US invasion of Iraq: “Was that a good or a bad action?” and he replied, “Ask me that question again in 100 years.”

The fact is that we can never estimate 100% whether we will cause damage with our actions and interventions, because we can never oversee all the consequences. We can challenge ourselves and each other to develop the above qualities that are necessary to cause as little damage as possible.

 

Ben jij benieuwd wat wij voor jouw zorgorganisatie kunnen betekenen op het gebied van organisatiecultuur, samenwerking en leiderschap? Neem dan contact met ons op via: office@ccmm.care

Of kijk voor onze geaccrediteerde leiderschapstrainingen op onze agenda of naar de mogelijkheden voor teams en vakgroepen